டிசம்பர் மாத 2018 இகுருவி பத்திரிகை முழுவடிவம்

டிசம்பர் மாத இகுருவி பத்திரிகையை பார்வையிட இதில் அழுத்தவும்

http://www.ekuruvi.com/wp-content/uploads/2018/12/web.pdf

http://www.ekuruvi.com/wp-content/uploads/2018/12/web.pdf