அனைத்து மாகாண ஆளுநர்களையும் பதவி விலகுமாறு பணிப்பு

அனைத்து மாகாண ஆளுநர்களையும் பதவி விலகுமாறு ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்துள்ளதாக ஏ.ஜே.எம். முஸம்மில் தெரிவித்துள்ளார்.