புதிய வெளிச்சம் 2018 இல் பங்குபற்றுபவர்கள்

பங்குபற்றுபவர்கள்
கல்வி – மாணவர்கள் , ஆசிரியர்கள் , அதிபர்களுக்கான பயிற்சி பட்டறை

Prof.Dr Jayanthasri Balkrishnan
Prof.Dr Balkrishnan ADIYODI
Dr.R.Dharini, Assistant Professor of English, Government Arts College
Dr. E.Bennet, Associate Professor of English, National College, Trichy
Mrs.S.Sharon Shakkila Swarnavathy

K Venkatesan , Entrepreneur Development

மற்றும் கனடா லண்டனிலிருந்து 3 பேராசிரியர்கள்
இயற்கை விவசாயம் – விவசாயிகளுக்கும் , விவசாய மாணவர்களுக்கான பட்டறை

1) பாமயன்

தகுதி: 20 ஆண்டுகால அனுபவம், 25 நூல்கள், பயிற்றுநர் 5 ஏக்கர் பண்ணை

2) சுந்தரராமன்
தகுதி: 25 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர் 11 ஏக்கர் பண்ணை பிற

3). ராமகிருஷ்ணன்
தகுதி: 18 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர், 30 ஏக்கர் பண்ணை, பிற

4) ரவி
தகுதி: 25 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர், 5 ஏக்கர் பண்ணை, பிற

5). சதுரகிரி
தகுதி: 10 ஆண்டுகால அனுபவம், பயிற்றுநர், 9 ஏக்கர் பண்ணை, பிற